donderdag
21
nov 2019

Extra ledenvergadering

Toegevoegd door: GBNZ
Tijd: 20:00

Beste mevrouw/heer lid van het GBNZ,

Via deze brief leggen wij u uit dat het bestuur van Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna het voornemen heeft om de activiteiten en onderdelen van deze vereniging onder te brengen bij de Coöperatie Notter-Zuna en de vereniging te beëindigen.

Voorgeschiedenis In 1995 ontstond na een vooronderzoek door de heren D. ter Steege en H. Strieks, het Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna. De vereniging kende vijf bestuursleden uit Notter en vier uit Zuna. Het Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna stelde zich als doel de leefbaarheid in de buurtschappen op het gebied van wonen, werk en landbouw, natuur en recreatie, te onderhouden en te bevorderen en het onderhouden van regelmatig contact met de lokale overheid of de daarvoor bevoegde instanties.

Wat is in de afgelopen jaren uitgevoerd? Sinds de oprichting heeft dit initiatief geresulteerd in een groot aantal activiteiten die sindsdien niet meer weg te denken is. Zo is er elk jaar grote belangstelling voor de dodenherdenking op 4 mei, de ouderenmiddagen en het Kuiermoal. Ook is veel inzet getoond voor het behoud van het basisonderwijs en stond de verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Vele zaken zijn in de loop der jaren gerealiseerd via het Dorpsplan, een groot project in samenwerking met de provincie en gemeente Wierden.

Laatste ontwikkelingen In 2016 is door de besturen van het GBNZ en het KULTURHUS gestart met het inventariseren van bewonerswensen om een “Generatiebestendig Notter-Zuna” voor te bereiden, Dorpsplan 2.0. In een aantal sessies hebben de bewoners van Notter en Zuna gezamenlijk aangegeven welke zaken hierin aan de orde moeten komen. Na inventarisatie zijn de resultaten samengevat in een MANIFEST waarin is aangegeven waar we ons gezamenlijk hard voor willen maken, met als 4 hoofdthema’s: Wonen en Landschap, Zorg van Jong tot Oud, Duurzame Voorzieningen en Agrarisch en Ondernemen. Om dit alles mogelijk te maken is de organisatie in een Coöperatieve vorm gegoten. Hierdoor is het naar de buitenwereld mogelijk als volwaardige gesprekspartner op te treden.

Oprichting CONZ De coöperatie draagt de naam: “CONZ”, Coöperatie Notter-Zuna en stelt zich als doel de leefbaarheid van de buurtschappen Notter en Zuna en omgeving generatiebestendig te bevorderen. Dit om zoveel mogelijk te voorzien in de basisbehoeften van aangesloten huishoudens en ook de sociale, economische en ecologische bloei van de gemeenschap Notter en Zuna te bevorderen. In de afgelopen periode nam het bestuur van GBNZ bijna volledig zitting in het bestuur van de CONZ met haar werkgroepen. Ook zijn en worden een aantal activiteiten van het GBNZ in de diverse werkgroepen van de CONZ ondergebracht. Hierdoor vinden wij als bestuur dat de aparte bestaansvorm van het GBNZ overbodig wordt en stellen voor om de vereniging GBNZ te beëindigen. Wij verwachten dat hierdoor meer slagkracht ontstaat en dat dit eenduidige communicatie naar externe partijen bevordert.

Extra ledenvergadering op dinsdagavond 21 november 2019 Om deze ideeën met u te bespreken organiseren wij als GBNZ een extra ledenvergadering op dinsdagavond 21 november 2019, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze ledenvergadering lichten we onze plannen toe en vragen u als lid toestemming om de ingeslagen weg verder uit te werken.

Vragen of opmerkingen?Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact met ons op. Dit kan via één van de bestuursleden of u mailt naar: info@notterzuna.nl
We zien u graag 21 november om 20.00 uur in het Kulthurhus Notter-Zuna. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna

Menno Pijffers (voorzitter) Ada Bosch (vice-voorzitter) Wim Dekkers (penningmeester) Susanne Plomp (secretaris) Ingrid Bremmer (bestuurslid) Wim ten Bolscher (bestuurslid) Wilfred Boode (bestuurslid)