Bijeenkomst landschapsplan en excursie Zunasche Heide

Geplaatst op 11 mei 2018 door GBNZ

Op 21 maart hebben circa 20 andere omwonenden deelgenomen aan het landschapsatelier voor de Zunasche Heide.
Tijdens de bijeenkomst hebben zij gezamenlijk nagedacht over de toekomstige landschaps- en groenstructuren in en om de Zunasche Heide. Samen met de landschapsarchitecten is bekeken wat er gewaardeerd wordt in het huidige landschap en welke zorgen en wensen er zijn voor de toekomstige inrichting. In de daaropvolgende schetssessies zijn er ideeën op de kaart getekend om op bepaalde plaatsen groenstructuren aan te planten of te versterken in de toekomstige inrichting van het gebied. In deze sessie zijn veel bruikbare ideeën aangedragen. Een deel van de zorgen kan met deze ideeën worden verzacht of weggenomen. Dat neemt uiteraard niet weg dat het landschap verandert, met name in het deel tussen de Blokkendijk en de Ligtenbergerweg. Dit wordt straks een meer open gebied. Hoewel de zorgen over een volledig kaal middengebied verzacht zijn door her en der ruimte te laten voor opslag en struweel, is niet iedereen onverdeeld gelukkig met deze verandering.

Op basis van ideeën heeft Tauw een landschapsplan voor de Zunasche Heide opgesteld. In dit landschapsplan hebben zij getracht zo veel mogelijk de ideeën welke voorgedragen zijn, te verwerken. Daarbij geldt dat niet alle ideeën die genoemd zijn verenigbaar met de natuurdoelstelling voor het gebied. Daarom zijn sommige suggesties niet mee genomen in het plan. Op dit moment legt Tauw de laatste hand aan het landschapsplan, waarna zij het aan u kunnen presenteren en toelichten. Dit doen ze niet in een plenaire avond, maar geven ze u de kans om te komen wanneer het u uitkomt. Dit zal zijn op woensdag 30 mei en woensdag 12 juni van 13.00 tot 20.00 aanwezig in buurthuis ’t Hexel (Hexelerweg 32, Nijverdal). De laatste bijeenkomst is gecombineerd met de inloop van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

Het landschapsplan vormt vervolgens het uitgangspunt voor de uitwerking van de onderdelen groen en landschap in het ontwerp van de natuurherstelmaatregelen. Het ontwerp stelt Tauw op in de zogenoemde ‘uitvoeringsfase’. In deze fase worden de plannen zoals die in het inrichtingsplan staan nader uitgewerkt. Deze fase start na de ter inzagelegging van het provinciaal inpassingsplan in de zomer en loopt door tot begin 2019. Het landschapsplan ligt niet ter inzage bij de formele stukken, omdat het provinciaal inpassingsplan is geen landschapsontwerp is en dient om de plannen juridisch mogelijk te maken en is niet tot op het detailniveau van het ontwerp uitgewerkt. Het landschapsplan kan gezien worden als een nadere uitwerking van de plannen waar Tauw al in een vroeg stadium mee gestart zijn.

Naast discussies over het landschap zijn er ook enkele andere onderwerpen de revue gepasseerd met betrekking tot recreatie, verkeer en water. Deze onderwerpen nemen we mee in komende overleggen met de betrokken personen en partijen.

Excursie
Tot slot willen wij u wijzen op de excursie die Tauw op dinsdag 15 mei organiseert in de Zunasche Heide. De excursie is een wandeling van ongeveer 1,5 uur langs enkele mooie en opvallende plekken in de Zunasche Heide met een gids van Staatsbosbeheer. We vertrekken om 19.00 vanaf het erf aan de Ligtenbergerweg 10 in Nijverdal. U kunt uw auto of fiets op dit erf parkeren. Wij adviseren u waterdichte schoenen of laarzen mee te nemen, het is namelijk nat op sommige plekken! Aanmelden is niet noodzakelijk, maar om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers is het fijn als u ons laat weten dat u komt door een mail te sturen naar: lennaart.lamers@tauw.com.


Meer informatie